ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN THE IVORY CLUB

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen, nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 3. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 4. Een eventueel protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen.
 6. Op het moment van aankoop betaalt de klant 80% van de totale verkoopprijs van de goederen. De overige 20% van de totale verkoopprijs wordt betaald bij ophaling van de goederen, tenzij anders overeengekomen.
 7. De goederen wordt pas besteld na het sluiten van de overeenkomst én voldoening van de eerste 80% van de factuur.
 8. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van The Ivory Club.
 9. Indien de klant een bestelling plaatst, zal deze ten laatste herroepbaar zijn tot het einde van dag van bestelling. Nadien zal de klant bij een annulering van de aankoop steeds het volledig bedrag van het product verschuldigd zijn aan The Ivory Club.
 10. De goederen kunnen niet worden geruild.
 11. Nadat The Ivory Club het product heeft besteld, kan de maat of het model niet meer worden gewijzigd.
 12. Alle prijzen zijn in euro’s.
 13. De door The Ivory Club gehanteerde Prijs is exclusief eventueel in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst te maken kosten, (bijvoorbeeld vermaak-, verpakkings-, transport-, verzekerings-, reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, kosten voor een spoedorder), tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 14. Indien er nog aanpassingen aan de goederen moeten gebeuren nadat deze gepast en besteld is door de klant, zullen deze aanpassingen apart aangerekend worden door The Ivory Club bovenop de verkoopprijs van het verkochte goed.
 15. Indien de klant wenst dat er aanpassingen gedaan worden aan de afgeleverde producten van The Ivory Club , kunnen deze aanpassingen gebeuren in de ateliers van The Ivory Club door gekwalificeerd personeel van The Ivory Club. De klant aanvaardt bij deze uitdrukkelijk de volledige verantwoordelijkheid betreffende het resultaat van deze aanpassingen met uitzondering van opzet en/of grove fout. De kosten van deze aanpassingen komen ten laste van de klant. The Ivory Club aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent aanpassingen aan de afgeleverde producten met uitzondering van opzet en/of grove fout.
 16. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
 17. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd aan de verkoper bij laattijdige levering die niet te wijten is aan overmacht.
 18. The Ivory Club is enkel verplicht tot vrijgave van de door de klant bestelde goederen indien deze de factuur volledig heeft voldaan. The Ivory Club behoudt het eigendomsrecht over al zijn goederen totdat deze volledig betaald zijn door de klant.
 19. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 20. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 21. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 22. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 23. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient 80% betaald te worden bij aankoop en 20% bij de oplevering of de voltooiing ervan
 24. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 25. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde deel.
 26. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.
 27. The Ivory Club zal alle bestellingen en hierbij verbonden persoonsgegevens van uw klanten behandelen conform de bepalingen van de GDPR ( algemene verordening gegevensbescherming)